Gå til hovedindhold

ekko

ekko, Guirlanden, Aarhus Kunstbygning 2011

Ekkoøvelser for to tegnere v. Anette Højlund og Else Ploug Isaksen
Anette Højlund og Else Ploug Isaksen har i fællesskab udformet og opstillet fem øvelser/opgaver for at udfordre hinanden. Ekko-øvelserne kan således være en form for kopiering og analyse af den andens tegning, en spejling og stilisering af hinandens tegninger eller tegninger er byttet og bearbejdet med udvalgte farve-tegne-redskaber og udført indenfor aftalte tidsintervaller. På udstillingen vistes 80 øvelser. (se øvelser nedenfor)

Ekkoøvelser for to tegnere,
v. Anette Højlund og Else Ploug Isaksen

Ekko 1:
Tegn en tegning. Send den til den anden med posten. Den anden kopierer tegningen og fortolker, kommenterer eller analyserer den samtidig.

Ekko 2:
Tegn en blomst efter eget valg i en have i Valby. Giv tegningen til den anden. Den anden spejler tegningen og stiliserer, regulerer eller parafraserer den.

Ekko 3:
Sid overfor hinanden. Inddel med blyant to store stykker papir i mindre firkanter. Tegn på hvert sit stykke papir en tegning i et eller flere af felterne. Der aftales på forhånd regler for det enkelte ark: hvor mange felter, der må tegnes i, hvor mange minutter må der tegnes osv. Brug kun røde tuschpenne. Tegningen er færdig, når alle felter er fyldt ud, og tegnerne er enige om, at tegningen er færdig.

Ekko 4:
Sid model for hinanden. Den ene tegner den andens næse, først i halvprofil den ene vej, så den anden vej. Placer næserne på midteraksen på papiret, ikke for tæt på hinanden. Derefter tegner den anden den ene. Den ene tegner to ansigter rundt om de næser, som den anden har tegnet, og det gør den anden også, men på den andens tegning. Processen gentages med øjne, ører, mund, hår, briller.

Ekko 5:
Vælg et antal farveblyanter og et format papir begge tegnere synes om. Tegn på hver sit stykke papir i et aftalt antal minutter, f.eks. tre. Byt tegning og tegn videre. Forsøg evt. at irritere den anden ved at ødelægge det, den anden lige har tegnet. En tegning er færdig, når den ene tegner insisterer på at tegningen er færdig. Påbegynd løbende nye.

*

English: echo 2011

Echo, Guirlanden, Aarhus Kunstbygning 2011
Echo exercises for two drawers by Anette Højlund and Else Ploug Isaksen

Anette Højlund and Else Ploug Isaksen have jointly elaborated and drawn up five exercises/tasks to challenge each other. The echo exercises are such as a copying and a study of the other persons drawing, a reflection and a stylization of one another’s drawings or drawings are exchanged and adapted where for example colour or drawing tools are used and these drawings are made within an appointed space of time.
80 drawings were shown at the exhibition.


Echo drawing exercises for two persons

ECHO 1: Draw a drawing. Post it to the other person. The other person copies the drawing and at the same time interprets it, comments on it or analyses it.

ECHO 2: Draw a flower after your own free choice in a garden in Valby. Give the drawing to the other person. The other person draws a mirror image of it and stylizes, regulates or paraphrases it.

ECHO 3: Sit opposite each other. Divide two big pieces of paper into smaller squares with a pencil. Draw on either piece a drawing in one or more squares. On beforehand you make an agreement about precepts for each individual piece of paper: how many squares you can draw in, how many minutes you can draw etc. Only use red markers. The drawing is finished when all the squares are filled out, and the persons drawing agree on the fact that the drawing is finished.

ECHO 4: Sit as a model for each other. One person draws the other person’s nose, as half profile one way and then the other way. Place the noses in the centre of the paper, not too close to each other. After that you switch and repeat. Now you draw two faces around the noses on the other person’s drawing. The other person does the same on your drawing. You repeat the process by drawing eyes, ears, mouths, hair and glasses.

ECHO 5: Choose an amount of colour pencils and a paper with a format which both drawers like. Draw on either piece of paper for some minutes. You agree on for how long, e.g. three minutes. Swop drawings and continue drawing. Perhaps you can try to irritate the other person by spoiling what the other person just drew. A drawing is finished when one of the drawers insists that it is finished. Begin new drawings currently.

*

Anette Højlund: PRAKSIS

Anette Højlund gik på det Jyske Kunstakademi i 83-86 og har siden uddannet sig indenfor Idéhistorie og Litteraturvidenskab. Hun arbejder i en række medier: tegning, maleri, foto, video og installation, lyrik og kortprosa. AH var i projektets tilblivelse ved at færdiggøre en ph.d. om tegning og tilblivelse på Danmarks Designskole, hvor hun også er fastansat underviser på specialeområdet Visual Kommunikation.

Copyright © 2024 Else Ploug Isaksen

Hjemmesiden er støttet af Statens Kunstråds Billedkunstudvalg